O škole

jejímž mottem je ZUŠlechťování

Od 1. 1. 2017 nese škola název Základní umělecká škola varhanická Brno, příspěvková organizace. Jejím zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Předchozích 24 let byla spojena s názvem Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu Brno. Škola byla původně zřízena Biskupstvím brněnským a v době od 1. 7. 1991 do 1. 2. 1993 měla název „Varhanická škola“. Vznikla na základě potřeby výchovy chrámových varhaníků a zpěváků. Navázala na tradici původní Varhanické školy založené roku 1881 Jednotou pro zvelebení církevní hudby na Moravě, která 7. 12. 1881 jmenovala ředitelem Varhanické školy v Brně Leoše Janáčka.

Sídlí v budově známé též jako „Janáčkovo muzeum“. Tato budova patří Biskupství brněnskému.

Hlavním cílem je vychovávat žáky k lásce k hudbě a tím zušlechťovat jejich nitro. Vedle vzdělávání dětí od útlého věku ve hře na klavír, housle, kytaru, v sólovém a sborovém zpěvu je naše zuš specifická výukou hry na varhany.

Učební osnovy jsou pro žáky varhan rozšířené o látku potřebnou k praxi chrámových varhaníků. To znamená, že vedle běžné látky dle osnov pro ZUŠ se žáci učí ordinária, žalmy, písně z kancionálu, doprovody písní sólových i sborů atd.

Žákům, kteří jsou mimo svoji farnost, umožňujeme cvičit na nástrojích v prostorách školy.

Nad rámec osnov ZUŠ se vyučuje liturgika, liturgická hudba a zpěv, nauka o varhanách a dějiny církevní hudby. Toto probíhá formou Varhanních seminářů, které pořádá škola, samostudia a průběžných testů.

Na konci studia absolventi hry na varhany vykonávají církevní zkoušku, která zaručuje jejich kvalifikovanost pro působení při liturgických obřadech.

Učebny jsou vybaveny třemi píšťalovými dvoumanuálovými varhanami, dvěmi digitálními dvoumanuálovými a jedněmi třimanuálovými koncertními varhanami. Všechny učebny jsou také vybaveny klavíry.

Do výuky přijímáme žáky, kteří již mají určité znalosti, ale také úplné začátečníky.

Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu pořádá řadu koncertů v kostelech a v sále školy. Každoročně organizuje “Společný varhanní koncert” brněnských ZUŠ.

Vybraní žáci se účastní okresních, krajských i celostátních soutěží.